ลงทะเบียนใบเสร็จบีทีเอส

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย (*) 
 

เงื่อนไขการร่วมรายการ

1. ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรโดยสารบีทีเอสที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเท่านั้น ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2560-15 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน จำนวน 12 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท) รวม 24 ที่นั่ง มูลค่าทั้งสิ้น 1,200,000 บาท กำหนดเดินทางภายในเดือนพฤษภาคม 2561 รายละเอียดรางวัล ดังนี้
1.1 สำหรับผู้ที่ซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรโดยสารบีทีเอสที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเท่านั้น ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท) รวม 12 ที่นั่ง มูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท
1.2 พิเศษเฉพาะลูกค้าดีแทครีวอร์ด มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มอีกจำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท) รวม 12 ที่นั่ง มูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท
2. ใบเสร็จบีทีเอส 1 ใบ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง
3. ลงทะเบียนผ่านทาง www.bts.co.th กรอกชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, E-Mail และเลขที่ใบเสร็จบีทีเอส เพื่อรับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
4. สำหรับลูกค้าดีแทครีวอร์ด รับสิทธิพิเศษลุ้นรางวัลเพิ่ม โดยกดรับรหัสดีแทครีวอร์ด *140*800#(โทร) และกรอกรหัสในหน้าลงทะเบียนตามข้อ 3. ทั้งนี้ จะต้องคงสถานภาพการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือดีแทคจนถึงวันที่รับรางวัล
5. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จที่ลงทะเบียน ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันกรณีได้รับรางวัล
6. จับรางวัลวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยทางบริษัทจะนำชื่อ-นามสกุลและเลขที่ใบเสร็จ ที่ส่งเข้าร่วมรายการผ่านทาง www.bts.co.th มาจัดทำชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลและจับรางวัลร่วมกันต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน โดยจะกระทำการจับรางวัลจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จำนวน 6 รางวัล จากรายชื่อผู้ที่ซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรโดยสารบีทีเอสที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
ครั้งที่ 2 จำนวน 6 รางวัล จากสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทครีวอร์ด
7. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากสื่อบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือที่ www.bts.co.th หรือ แฟนเพจหนูด่วน บีทีเอส หรือสอบถามศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000
8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตกลงยินยอมอนุญาตให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถนำ E-mail ที่ลงทะเบียนไปใช้ในการติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ของรางวัล และการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมรายการล่วงหน้า ผู้เข้าร่วมรายการยอมรับในการตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และจะไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ตนขาดประโยชน์หรือได้รับความเสียหายและจะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในค่าขาดประโยชน์หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
10. พนักงานของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด/บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 16 มีนาคม–14 เมษายน 2561 สถานที่รับรางวัล ฝ่ายการตลาด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคารบีทีเอส ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.
การรับรางวัล ต้องนําใบเสร็จบีทีเอสตัวจริงที่มีหมายเลขที่ถูกต้องตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุดที่ตรงกับชื่อที่ประกาศ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมแจ้งรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง และนำส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทาง โดยหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากช่วงเวลาที่กำหนดเดินทาง กรณีผู้โชคดีหรือผู้ร่วมเดินทางมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมในการเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา-มารดาด้วย มิฉะนั้นทางบริษัทขอตัดสิทธิ์ในการมอบของรางวัล
2. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสิทธิ์การเป็นลูกค้าดีแทครีวอร์ด นอกจากต้องแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 1. แล้ว จะต้องคงสถานภาพการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือดีแทคจนถึงวันที่รับรางวัล ซึ่งจดทะเบียนในชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับชื่อที่ประกาศ
3. กรณีมีหลักฐานแสดงไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ติดต่อรับรางวัลภายในกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร และการพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สุด
4. ใบเสร็จบีทีเอสที่ใช้ร่วมรายการ หากมีการปลอมแปลง หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวเลข และ/หรือรอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
5. กรณีผู้โชคดีและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นในทุกกรณี จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปทัวร์ประเทศญี่ปุ่นตามรางวัลที่ได้รับ โดยผู้โชคดีและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัท
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีผู้โชคดีและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมใดๆ และมูลค่าของรางวัลในทุกกรณี
7. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์รางวัลแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
8. ผู้โชคดีที่รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น ต้องเดินทางในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยกำหนดเดินทางภายในเดือนพฤษภาคม 2561 และสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
9. สิทธิ์การรับรางวัลและของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอน ขาย แลกเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
10. กรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดี 1 รางวัลตลอดรายการ โดยคณะกรรมการจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน
11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
12. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด
15. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1000 อาคารบีทีเอส ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000