/ BTS E-Library / ระบบบัตรโดยสาร

ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

รถไฟฟ้าบีทีเอสนำระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วแก่ผู้โดยสาร โดยปัจจุบันได้แบ่งชนิดและประเภทของตั๋วโดยสารตามความเหมาะสมในการใช้งานได้ดังนี้

ตั๋วโดยสาร และบัตรโดยสารชนิดแถบแม่เหล็ก ได้แก่

 • ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว
 • บัตรโดยสารประเภท 1 วัน

บัตรโดยสารชนิดสมาร์ทพาส ได้แก่

 • บัตรโดยสารประเภทเติมเงิน
 • บัตรโดยสารประเภท 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา

บัตรแรบบิท ได้แก่

 • บัตรแรบบิท สำหรับบุคคลทั่วไป
 • บัตรแรบบิท สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • บัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ
structure
structure

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

1. เครื่องจัดเตรียมข้อมูลบัตรโดยสารเฉพาะบุคคล (Card Personalization Device หรือ CPD)

ใช้สำหรับจัดพิมพ์และเตรียมข้อมูลบัตรโดยสารสมาร์ทเฉพาะบุคคล โดยเครื่องนี้สามารถออกบัตรและพิมพ์ลายพิเศษลงบนหน้าบัตรในขั้นตอนเดียว

2. เครื่องจัดเตรียมข้อมูลบัตรโดยสาร (Card Initialization Device หรือ CID)

ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลลงในบัตรโดยสารสมาร์ทพาสที่ผ่านการพิมพ์ลายมาแล้วจากโรงงานผลิตบัตร โดยเครื่องจะลบข้อมูลตั้งต้นของบัตรโดยสารที่ถูกใส่มาจากโรงงานผลิต และใส่โครงสร้างข้อมูลของระบบสมาร์ทพาสเฉพาะของบีทีเอสลงไป เพื่อให้บัตรโดยสารนั้นสามารถใช้เข้า-ออกระบบของบีทีเอสได้

3. เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

 • เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ชนิดไม่รับธนบัตร (Ticket Issuing Machine หรือ TIM)

  เครื่องจำหน่ายตั๋วประเภทนี้ จำหน่ายเฉพาะตั๋วโดยสารประเภทเที่ยวเดียว โดยรับชำระค่าโดยสารด้วยเหรียญ 1, 5 และ 10 บาท เท่านั้น

 • เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ชนิดรับธนบัตร

  เครื่องจำหน่ายตั๋วประเภทนี้ จำหน่ายเฉพาะตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้น โดยรับชำระค่าโดยสารด้วยเหรียญหรือธนบัตร โดยเครื่องจะมีหน้าจอสัมผัสสำหรับเลือกสถานีปลายทาง ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อตั๋วได้สูงสุด 10 ใบต่อหนึ่งรายการ และสามารถเลือกเปลี่ยนสถานีปลายทางได้ก่อนชำระเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่

  • รุ่น Integrated Ticketing Machine หรือ ITM

   เครื่องรุ่นนี้สามารถรับเหรียญ 5 และ 10 บาท และธนบัตร 20, 50 และ 100 บาท

  • รุ่น Ticket Vending Machine หรือ TVM

   เครื่องรุ่นนี้สามารถรับเหรียญ 1, 5 และ 10 บาทและธนบัตร 20, 50 และ 100 บาท

4. เครื่องวิเคราะห์/ ออกตั๋ว (Analyzer / Dispenser หรือ A/D)

เครื่องวิเคราะห์/ ออกตั๋ว ใช้สำหรับออกตั๋วโดยสาร เพิ่มมูลค่าตั๋วโดยสาร และวิเคราะห์สถานะของตั๋วโดยสารชนิดแถบแม่เหล็กเท่านั้น โดยจะติดตั้งอยู่ในห้องจำน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี

5. เครื่องวิเคราะห์/ออกบัตร (Point Of Sales หรือ POS)

เครื่องวิเคราะห์/ออกบัตรนี้ ใช้สำหรับการออกบัตร เติมมูลค่าการเดินทาง เติมจำนวนเที่ยวการเดินทาง คืนมูลค่าการเดินทาง และวิเคราะห์สถานะของบัตรโดยสารสมาร์ทพาสเท่านั้น โดยจะติดตั้งอยู่ในห้องจำน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี

6. ประตูอัตโนมัติ (Automatic Gate หรือ AG)

ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการเดินทางเข้า - ออกระบบของตั๋วหรือบัตรโดยสาร และใช้ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ส่วนชำระเงินของผู้โดยสาร ประตูอัตโนมัติมี 2 ชนิด ได้แก่

 • ประตูอัตโนมัติ ชนิดติดตั้งถาวร

  มีบานกั้นเปิด-ปิดได้จะติดตั้งตามแนวทางเดินในแต่ละสถานี สามารถตรวจสอบตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว และบัตรโดยสารสมาร์ทพาสได้

 • ประตูอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้าย

  ไม่มีบานกั้น สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งตามสถานีต่างๆ หรือนำออกไปเก็บหลังการใช้งานได้ โดยจะนำมาติดตั้งตามแนวทางเดินในกรณีที่สถานีมีผู้โดยสารคับคั่ง เพื่อเป็นช่องทางด่วนพิเศษเฉพาะบัตรโดยสารสมาร์ทพาสเท่านั้น

7. ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลระบบสมาร์ทพาส (Station Data Concentrator หรือ SDC)

เป็นอุปกรณ์ที่รวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งหมดบนสถานีที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาร์ทพาส ได้แก่ ประตูอัตโนมัติ และเครื่อง วิเคราะห์/ ออกบัตร โดยทำการเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่ายสถานี และส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน นอกจากนี้ ยังใช้ในการควมคุมและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาร์ทพาสบนสถานีทุกตัว

8. คอมพิวเตอร์ควบคุมเครือข่ายสถานี (Station Network Controller หรือ SNC)

เป็นอุปกรณ์ที่รวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งหมดบนสถานีที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วโดยสารชนิดแถบแม่เหล็ก โดยจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลระบบสมาร์ทพาส (Station Data Concentrator หรือ SDC) เพื่อแสดงผลร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

9. คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง (Central Computer หรือ CC)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ บนสถานีที่เกี่ยวข้องกับระบบบัตรโดยสาร หรือระบบจัดเก็บค่าโดยสาร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน