/ BTS E-Library / ระบบซ่อมบำรุง

รถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกวันระหว่างเวลา 06.00 - 24.00 น. การซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมสำหรับให้บริการในแต่ละวัน คือ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอบเขตของงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบด้วย

structure

งานซ่อมบำรุงโครงสร้างอาคารในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

เช่น สถานีรถไฟฟ้า อาคารศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการเดินรถ โรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องกล

รถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกวันระหว่างเวลา 06.00 - 24.00 น. การซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมสำหรับให้บริการในแต่ละวัน คือ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอบเขตของงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบด้วย

ซึ่งการดำเนินการซ่อมบำรุง บริษัทได้นำระบบบริหารจัดการ และเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้มาตรฐานสากลมาใช้ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้มีการปรับปรุง และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้งานซ่อมบำรุงสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารการซ่อมบำรุง (Computerized Maintenance Management System - CMMS) ในระบบต่างๆ ดังนี้

  • การวางแผนการซ่อมบำรุงตามเงื่อนไข (Scheduled or Preventive Maintenance)
  • การซ่อมบำรุงเชิงปรับปรุงแก้ไข (Unscheduled or Corrective Maintenance)
  • การตรวจสอบระดับคงคลังของวัสดุ (Stock Level and Inventory)
  • การแจ้งและติดตามกระบวนการซ่อมบำรุง (Fault Notification and Tracking)
  • การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการซ่อมบำรุง (Fault Analyses)

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนการซ่อมบำรุงอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการติดตามวัดผลการดำเนินการด้วยตัวชี้วัดของระบบต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนงานและการดำเนินการต่อไป อีกทั้ง ได้จัดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะการทำงานอยู่เสมอ

ทั้งหมดนี้ เพื่อความมั่นใจ และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ