เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วม

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วม

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วม

วิสัยทัศน์

  • เป็นผู้นำในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุด

ภารกิจ

  • มุ่งพัฒนาระบบ การดำเนินการ และบุคลากร ตลอดจนการบริหาร ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม

ค่านิยมร่วม

  • ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล เชื่อมั่นในบุคลากร มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร