เกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คีรี กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ /
รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่
สายบริหาร

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คง ซิ เคือง

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

สุมิตร ศรีสันติธรรม

ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

พล.ต.ต. วราห์ เอี่ยมมงคล

กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คม พนมเริงศักดิ์

กรรมการที่ปรึกษา