เกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คีรี กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ /
รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่
สายบริหาร

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คง ซิ เคือง

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

พล.ต.ต. วราห์ เอี่ยมมงคล

กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คม พนมเริงศักดิ์

กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา

ประจักษ์ มโนธัม

กรรมการที่ปรึกษา