เกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

กวิน กาญจนพาสน์

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

อนันต์ สันติชีวะเสถียร

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

ชิตชนก เขมาวุฒานนท์

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

วรวรรณ ธาราภูมิ

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

วศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

พรชลิต พลอยกระจ่าง

กรรมการ