เกี่ยวกับเรา / นโยบายบริษัท

นโยบายบริษัท

Policy

นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง
การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นโยบายคุณภาพ

 • ให้บริการเดินรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
 • รับฟังและมุ่งปฏิบัติให้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
 • ทำการทบทวนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง

 • ความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน และองค์กรให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ ลูกค้า บุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่า
 • ให้ความปลอดภัยด้วยระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • บริหารการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในเชิงรุก ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟฟ้า ตลอดจนการปฏิบัติงานโดยการระบุขั้นตอนและมาตรการค้นหา เพื่อกำจัด ลด และควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี
 • ส่งเสริมการจัดสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และบริบทขององค์กร
 • จัดให้มีการสื่อสาร ติดตาม ตรวจสอบประเมินและจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยระหว่างตัวแทนและคณะด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • ให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ บุคลากร คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • จะไม่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจใดสำคัญกว่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 • ให้การรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัท
 • ให้การรักษาความปลอดภัยแก่ ลูกค้า บุคลากร ผู้รับจ้าง และผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเลยในเรื่องการสร้างความพึงพอใจ
 • ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
 • ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • สร้างระบบการเดินรถไฟฟ้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการเดินรถไฟฟ้า
 • บริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในลักษณะเชิงรุก ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงการทบทวนกระบวนการในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 • ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และลำดับชั้นความลับของข้อมูล โดยระบบสารสนเทศต้องมีความถูกต้องและความพร้อมใช้
 • ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
Policy
คีรี กาญจนพาสน์
วันที่ 21 มิถุนายน 2565