เกี่ยวกับเรา / การรับรองมาตรฐาน

การรับรองมาตรฐาน

การรับรองมาตรฐานสากล

     ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ ความสามารถ พร้อมทั้งความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในบริษัททุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า จึงทำให้วันนี้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได้รับครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2545 และได้ต่ออายุการรับรองทุกๆ 3 ปี จนถึงปัจจุบัน

  • ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย Railway Safety ตาม Best Practice Model (BPM) ได้รับครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 และได้ต่ออายุการรับรองทุกๆ 3 ปี จนถึงปัจจุบัน

  • ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้รับครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และได้ต่ออายุการรับรองทุกๆ 3 ปี จนถึงปัจจุบัน

  • ใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 ได้รับครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และต่ออายุการรับรองอีกครั้งวันที่ 26 มีนาคม 2565

  • ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ได้รับครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และต่ออายุการรับรองอีกครั้งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565