บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่าจะสิ้นสุดการจำหน่ายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วัน ทุกประเภท 
โดย ซื้อ / เติมเที่ยวเดินทางได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 บัตรโดยสารที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือใช้เดินทางได้จนกว่าเที่ยวเดินทางจะหมด หรือเที่ยวเดินทางหมดอายุการใช้งาน