ร่วมงานกับบีทีเอส / สวัสดิการและผลประโยชน์

สวัสดิการและผลประโยชน์

เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท พนักงานจะมีเงินสะสมเมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ

บริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่พนักงาน เพื่อการออมทรัพย์ และเพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ในยามจำเป็นหรือมีความเดือดร้อน ตามระเบียบสหกรณ์

บริษัทจัดให้มีเงินช่วยเหลือทุนการศึกษากับบุตรพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี

บริษัทจัดให้มีการทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ ให้แก่พนักงานทุกคน คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจร่างกายจะแตกต่างไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

บริษัทจัดให้มีห้องพยาบาล และพยาบาลประจำทุกวัน เพื่อให้การบริการรักษา หรือปฐมพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้กับพนักงาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบให้กับพนักงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการแต่งกาย

บริษัทมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีสมรส คลอดบุตร และการเสียชีวิตของพนักงานและคนในครอบครัว

บริษัทจัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ สำหรับพนักงานที่ทำงานกะ

บริษัทจัดให้มีเบี้ยภาระงานและเบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะ ทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยัน ทุ่มเทและมีวินัยในการทำงาน นอกเหนือจากเงินค่ากะ

บริษัทจะพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสให้กับพนักงาน โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกาย และศูนย์กีฬาในร่ม เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง

บริษัทจัดให้มีห้องอาหารในอาคารศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการเดินรถ เพื่อจำหน่ายอาหารราคาประหยัดแก่พนักงาน

บริษัทจัดให้มีศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน เพื่อให้เด็กๆ ที่มาอยู่รอคุณพ่อคุณแม่เลิกงาน ได้มีสถานที่พักผ่อนอย่างเหมาะสม และมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำ

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในสายงานที่รับผิดชอบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมงานกฐิน รวมทั้ง ยังจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

บริษัทเข้าระบบประกันสังคม ตามกฎหมายประกันสังคมในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน เสียชีวิต เป็นต้น

บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกร้องเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยเหลือในกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการทำงาน