ฝึกงาน
Apprentice

ที่มาโครงการ BTS INTERNSHIP

เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ ผ่านการสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

apprentice apprentice

วัตถุประสงค์

   บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ นำความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เสริมทักษะวิชาชีพและเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับการรองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง]
 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
  • กลุ่มบริหารธุรกิจ : นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน
   การขนส่งและโลจิสติกส์
  • กลุ่มสังคมศาสตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
  • กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางบริษัทฯ

ประโยชน์ตอบแทนในการฝึกงาน

 • บัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีในระหว่างฝึกงาน
 • เบี้ยเลี้ยงในอัตรา 200 บาท / วัน
 • หนังสือรับรองฝึกงาน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ