ธุรกิจและบริการ / สินค้าที่ระลึก

สถานีที่เปิดให้บริการข้อมูลและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

  • สถานีสะพานตากสิน (จำหน่ายสินค้าที่ระลึก)

  • สถานีพญาไท

  • สถานีสยาม (อยู่ภายในศูนย์บริการแรบบิท และจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบางรายการ)

    • เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.00 - 19.00 น.

    • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  0 2617 7341 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2617 7341