/ เวลาให้บริการเที่ยวแรกเที่ยวสุดท้าย

เวลาให้บริการเที่ยวแรกเที่ยวสุดท้าย
First and Last Service Time Table
เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ

วันทำการ ( จันทร์ - ศุกร์ ) Weekday ( Monday - Friday )

ช่วงเวลาที่ให้บริการ (น.)

Service Hours (hrs.)

ความถี่ (นาที)

Headway (mins.)

06:00 - 06:30

15 นาที

15mins.
06:30 - 20:00

10 นาที

10mins.
20:00 - 22:00

15 นาที

15mins.

วันหยุด ( เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) Weekend ( Saturday - Sunday and Public Holidays )

ช่วงเวลาที่ให้บริการ (น.)

Service Hours (hrs.)

ความถี่ (นาที)

Headway (mins.)

06:00 - 07:00

15 นาที

15mins.
07:00 - 21:00

12 นาที

12mins.
21:00 - 22:00

15 นาที

15mins.

มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2566

  • รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ให้บริการคันสุดท้ายจากสถานีต้นทางในเวลา 22:00 น.
  • ช่วงเวลา 06:30-08:30 น. และ 16:30-19:30 น. มีรถบริการเสริมระหว่างสถานีสาทร - สถานีนราราม 3

Effective from 1st September 2023

  • Last BRT Buses depart from terminal stations at 22:00 hrs.
  • From 06:30-08:30 hrs. and 16:30-19:30 hrs.,there will be a supplementary bus service between Sathorn and Nararam 3 stations.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ | ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทร. 02 617 6000

For more information | Call center tel. 02 617 6000