/ เวลาให้บริการเที่ยวแรกเที่ยวสุดท้าย

เวลาให้บริการเที่ยวแรกเที่ยวสุดท้าย
First and Last Service Time Table
เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ

วันทำการ ( จันทร์ - ศุกร์ ) Weekday ( Monday - Friday )

ช่วงเวลาที่ให้บริการ (น.)

Service Hours (hrs)

06:00 - 07:00 07:00 - 09:00 09:00 - 09:30 09:30 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:30 - 22:00 22:00 - 24:00

ความถี่ (นาที)

Headway (min)

10 นาที 5 นาที 10 นาที 15 นาที 10 นาที 5 นาที 10 นาที 15 นาที 20 นาที

วันหยุด ( เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) Weekend ( Saturday - Sunday and Public Holiday )

ช่วงเวลาที่ให้บริการ (น.)

Service Hours (hrs)

06:00 - 21:00 21:00 - 24:00

ความถี่ (นาที)

Headway (min)

15 นาที 20 นาที