BTS Online Shopping   Logo Rabbit 
ข้อมูลเส้นทางให้บริการ และค่าโดยสาร หน้าหลัก ข่าวสารต่างๆ ร่วมงานกับ บีทีเอส เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ บีทีเอส English Language  
 
  สมัครงาน
สวัสดิการ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ใบสมัครออนไลน์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 
 
 
  พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
   
 
สวัสดิการ
     
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท พนักงานจะมีเงินสะสมเมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ  
 
 
เงินช่วยเหลือพนักงาน
 
 
เงินช่วยเหลือพนักงาน
บริษัทมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณี สมรส คลอดบุตร และการเสียชีวิตของพนักงานและคนในครอบครัว  
 
 
ทุนการศึกษาบุตร
 
 
ทุนการศึกษาบุตร
บริษัทจัดให้มีเงินช่วยเหลือทุนการศึกษากับบุตรพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงปริญญาตรี  
 
 
ค่ากะ
 
 
ค่ากะ
บริษัทจัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ สำหรับพนักงานที่ทำงานกะ  
 
 
เบี้ยภาระงานและเบี้ยขยัน
 
 
เบี้ยภาระงานและเบี้ยขยัน
บริษัทมีเงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความขยัน และทุ่มเทการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 
 
เครื่องแบบพนักงาน
 
 
เครื่องแบบพนักงาน
บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบให้กับพนักงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการแต่งกาย  
 
 
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
 
 
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
บริษัทจัดให้มีการทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ ให้แก่พนักงานทุกคน คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต  
 
 
ตรวจสุขภาพประจำปี
 
 
ตรวจสุขภาพประจำปี
บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน ปีบัญชีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจร่างกายจะแตกต่างไปตามสายงานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด  
 
 
ห้องพยาบาล
 
 
ห้องพยาบาล
บริษัทจัดให้มีห้องพยาบาล และพยาบาลประจำทุกวัน เพื่อให้การบริการรักษา หรือปฐมพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ให้กับพนักงาน  
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่พนักงาน เพื่อการออมทรัพย์ และเพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ในยามจำเป็นหรือมีความเดือดร้อน ตามระเบียบสหกรณ์  
 
 
การปรับอัตราจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส
 
 
การปรับอัตราจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส
บริษัทจะพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสให้กับพนักงาน โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 
 
การฝึกอบรม
 
 
การฝึกอบรม
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในสายงานที่รับผิดชอบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น  
 
 
ศูนย์ออกกำลังกาย / สนามกีฬาในร่ม
 
 
ศูนย์ออกกำลังกาย / สนามกีฬาในร่ม
บริษัทจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกาย และศูนย์กีฬาในร่ม เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง  
 
 
ห้องอาหาร
 
 
ห้องอาหาร
บริษัทจัดให้มีห้องอาหารในอาคารศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการเดินรถ เพื่อจำหน่ายอาหารราคาประหยัดแก่พนักงาน  
 
 
ประกันสังคม
 
 
ประกันสังคม
บริษัทเข้าร่วมระบบประกันสังคม ตามกฎหมายประกันสังคมในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน เสียชีวิต เป็นต้น  
 
 
กองทุนเงินทดแทน
 
 
กองทุนเงินทดแทน
บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกร้องเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยเหลือในกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงาน  
 
 
กิจกรรมอื่น ๆ
 
 
กิจกรรมอื่น ๆ
บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมงานกฐิน รวมทั้ง ยังจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน