BTS Online Shopping   Logo Rabbit 
ข้อมูลเส้นทางให้บริการ และค่าโดยสาร หน้าหลัก ข่าวสารต่างๆ ร่วมงานกับ บีทีเอส เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ บีทีเอส English Language  
 
   
 
  พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์บีทีเอส
     
เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทและอีกบางส่วนถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้ เช่น ความคิดเห็นและมุมมองของผู้ใช้ที่นำเสนอผ่านทางข้อความที่ลงประกาศไว้ในเว็บบอร์ด บริษัทพยายามที่จะเก็บรักษาข้อความที่ลงประกาศไว้ในเว็บบอร์ดให้มีความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ และความทันเวลา แต่บริษัทไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ ความทันเวลา หรือความขัดแย้งกับความคิดเห็นของผู้ใช้ในเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะจัดทำโดยบริษัทหรือโดยผู้ใช้ก็ตาม
 
เมื่อผู้ใช้แสดงความคิดเห็นใดๆไปยัง หรือบนเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ได้มอบสิทธิ์ที่ไม่จำกัดทั่วโลกโดยถาวร ไม่สามารถเพิกถอนหรือมอบอำนาจแทนกันได้ และปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของผู้ใช้ให้แก่บริษัทในการใช้ประโยชน์ ผลิตซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับปรุง ตีพิมพ์ แปล และสร้างผลงานจากของเดิมหรือแสดงหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นไปทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดก็ตามโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
 
เว็บไซต์นี้อาจมีลิ้งก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับอันเนื่องมาจากข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทมิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผู้ใช้กับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น
 
การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆที่บริษัทจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้เท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องที่เกิดจาก หรือเป็นผลมาจากซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดมา
     การใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลด จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวนั้น ผู้ใช้อาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับทุกประการ และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว ผู้ใช้จะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ที่ผู้ใช้ได้เข้าไปเยี่ยมชม