BTS Online Shopping   Logo Rabbit 
ข้อมูลเส้นทางให้บริการ และค่าโดยสาร หน้าหลัก ข่าวสารต่างๆ ร่วมงานกับ บีทีเอส เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ บีทีเอส English Language  
 
   
 
  พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์บีทีเอส
     
 
 
  โปรดอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด หากผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้  
 
 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดต่อกันระหว่างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส นักลงทุน และนักท่องเที่ยว หากผู้ใช้เลือกที่จะดูข้อมูลนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับว่าบริษัทได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวตามความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น
 
การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ ทางบริษัทและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ หรือจากการติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 
ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทและของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนเว็บไซต์ โดยไม่ว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว จะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)
 
ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือนักออกแบบ หรือช่างภาพที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทหรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งภาพเหล่านี้ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)
 
เว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่อาจถูกลอกเลียนแบบ เผยแพร่ซ้ำ ลงประกาศซ้ำ ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไข ดาวน์โหลด ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินคดีทางอาญาอย่างถึงที่สุดกับผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาในเว็บไซต์