BTS Online Shopping   Logo Rabbit 
ข้อมูลเส้นทางให้บริการ และค่าโดยสาร หน้าหลัก ข่าวสารต่างๆ ร่วมงานกับ บีทีเอส เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ บีทีเอส English Language  
 
  ชนิดบัตรโดยสาร
    แถบแม่เหล็ก
        - ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว
        - บัตรโดยสารประเภท 1 วัน
        - วิธีการออกตั๋ว หรือบัตรโดยสาร
        - วิธีใช้ตั๋วและบัตรโดยสาร
    สมาร์ทพาส
        - ประเภท 30 วัน
        - ประเภทเติมเงิน
        - เงื่อนไขการออกบัตร
        - วิธีใช้บัตรสมาร์ทพาส
        - ข้อควรระวังในการใช้บัตรบีทีเอส
          สมาร์ทพาส
เงื่อนไขการออกบัตรสมาร์ทพาส
การออกตั๋วหรือบัตรโดยสาร และ
    วิธีการใช้
    การออกตั๋ว หรือบัตรโดยสาร
        - ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
        - เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ
    วิธีการใช้ตั๋ว หรือบัตรโดยสาร
        - แถบแม่เหล็ก
        - บัตรสมาร์ทพาส
        - ข้อควรระวังในการใช้บัตรบีทีเอส
          สมาร์ทพาส
แกลอรี่บัตรโดยสาร
เงื่อนไขการออกตั๋ว
 
 
  พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
เงื่อนไขการออกบัตรสมาร์ทพาส


 
เงื่อนไขการออกบัตร
 
 
   
1. บัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. บัตรสามารถใช้ได้ตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3. บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร บัตรที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถเติมเที่ยวเดินทางได้ตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
4. ผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรประเภท 30 วัน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ โดยยึดวัน เดือน ปี เกิดในบัตรประจำตัวประชาชนและศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย หรือสถานศึกษาในต่างประเทศ รวมถึง ชั้นเนติบัณฑิต โรงเรียนฝึกอาชีพ และโรงเรียนสอนภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร ณ วันที่ใช้บัตรโดยสาร ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้บัตรโดยสารประเภทดังกล่าว จะต้องแสดงบัตรนักเรียน บัตรนิสิต หรือบัตรนักศึกษา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ ผู้ใดใช้บัตรโดยมิชอบ หรือไม่มีคุณสมบัติตามเงื่่อนไขที่กำหนดจะถือว่าไม่ได้ชำระค่าโดยสาร บริษัทสงวนสิทธิ์ริบบัตรโดยไม่คืนเที่ยวเดินทางคงเหลือในบัตรและเรียกให้ผู้โดยสารชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20 เท่าของค่าโดยสารสูงสุด
5. เพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรโดยสารประเภทดังกล่าวในเวลาซื้อบัตรโดยสาร
6. การออกบัตร
- มีค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท (ไม่สามารถขอคืนเงินได้)
-ไม่มีค่ามัดจำการเดินทาง
- มูลค่าการออกบัตรให้เป็นไปตามจำนวนที่บริษัทกำหนด
7. ไม่สามารถขอแลกคืนจำนวนเที่ยวการเดินทางเป็นเงินได้ทุกกรณี
8. จะต้องนำบัตรมาใช้เดินทางภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกบัตร หรือวันที่เติมเที่ยวเดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด เที่ยวเดินทางในบัตรจะถูกลบออก และจะต้องนำบัตรไปเติมเที่ยวเดินทางใหม่จึงจะสามารถใช้เดินทางได้ ทั้งนี้ เที่ยวเดินทางดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเป็นมูลค่าอื่นใดได้
9. เที่ยวเดินทางที่เติมในบัตรมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก และ ใช้เดินทางได้ตามจำนวนเที่ยวที่เลือกตามโปรโมชั่นโดยไม่จำกัดระยะทาง ยกเว้น สถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สถานีบางจาก-สถานีแบริ่ง) และสถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม (สถานีโพธิ์นิมิตร-สถานีบางหว้า)
10. สามารถเติมจำนวนเที่ยวการเดินทางได้ก่อนจำนวนเที่ยวการเดินทางหมด หรือก่อนครบกำหนด 30 วัน โดยสามารถเติมจำนวนเที่ยวการเดินทางได้ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด
11. อัตราเบี้ยปรับในกรณีที่ใช้บัตรผิดเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศเรื่อง "เงื่อนไขการออกตั๋ว"
12. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขอออกบัตรใหม่แทนบัตรที่ชำรุดเสียหายทุกกรณี
   
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2556
 
 
 
 
   
1. บัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. บัตรสามารถใช้ได้ตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ประกาศไว้
3. บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร บัตรที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถเติมเที่ยวเดินทางได้ตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
4. การออกบัตร :
- มีค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท (ไม่สามารถขอคืนเงินได้)
- ไม่มีค่ามัดจำการเดินทาง
- มูลค่าการออกบัตรให้เป็นไปตามจำนวนที่บริษัทกำหนด
5. ไม่สามารถขอแลกคืนจำนวนเที่ยวการเดินทางเป็นเงินได้ทุกกรณี
6. จะต้องนำบัตรมาใช้เดินทางภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกบัตร หรือวันที่เติมเที่ยวเดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด เที่ยวเดินทางในบัตรจะถูกลบออก และจะต้องนำบัตรไปเติมเที่ยวเดินทางใหม่จึงจะสามารถใช้เดินทางได้ ทั้งนี้ เที่ยวเดินทางดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเป็นมูลค่าอื่นใดได้
7. เที่ยวเดินทางที่เติมในบัตรมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก และใช้เดินทางได้ตามจำนวนเที่ยวที่เลือกตามโปรโมชั่นโดยไม่จำกัดระยะทาง ยกเว้น สถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สถานีบางจาก-สถานีแบริ่ง) และสถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม (สถานีโพธิ์นิมิตร-สถานีบางหว้า)
8. สามารถเติมจำนวนเที่ยวการเดินทางได้ก่อนจำนวนเที่ยวการเดินทางหมดหรือก่อนครบกำหนด 30 วัน โดยสามารถเติมจำนวนเที่ยวการเดินทางได้ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด
9. อัตราเบี้ยปรับในกรณีที่ใช้บัตรผิดเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศเรื่อง "เงื่อนไขการออกตั๋ว"
10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขอออกบัตรใหม่แทนบัตรที่ชำรุดเสียหายทุกกรณี
   
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2556
 
 
 
 
 
1. บัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. บัตรสามารถใช้ได้ตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ประกาศไว้้
3. จะต้องนำบัตรไปใช้เดินทางภายใน 2 ปี นับจากวันที่ออกบัตร หรือวันที่เติมมูลค่าครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว มูลค่าคงเหลือในบัตรจะถูกลบออกไปไม่สามารถนำมาใช้เดินทาง หรือขอแลกคืนเป็นเงินได้
4. บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร บัตรที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน สามารถนำไปเติมมูลค่าได้ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด
5. การออกบัตร :
- มีค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท (ไม่สามารถขอคืนเงินได้)
- มีค่ามัดจำการเดินทาง 50 บาท
- มูลค่าการออกบัตรเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
6. การเติมมูลค่าของบัตรจะต้องเติมตามจำนวนที่บริษัทกำหนด และเติมมูลค่าสูงสุดได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตร (รวมค่ามัดจำการเดินทาง)
7. อัตราเบี้ยปรับในกรณีที่ใช้บัตรผิดเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศเรื่อง "เงื่อนไขการออกตั๋ว"
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขอออกบัตรใหม่แทนบัตรที่ชำรุดเสียหายทุกกรณี
   
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2556