หน้าหลัก ติดต่อ บีทีเอส English Language  
 
  ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วม
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหารระดับสูง
การรับรองมาตรฐาน
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย
    การรักษาความปลอดภัย
    และสิ่งแวดล้อม
 
 
  พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
     
 
นโยบายคุณภาพ
ให้บริการเดินรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
รับฟังและมุ่งปฏิบัติให้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
ทำการทบทวนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท


นโยบายความปลอดภัย
ให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้รับจ้างของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและสังคม ด้วยระบบจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในเชิงรุก โดยการตรวจหาอันตราย วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วดำเนินมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงให้น้อยที่สุด รวมถึงทำการทบทวนกระบวนการในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และปลูก จิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
จะไม่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจใดสำคัญเหนือกว่าเรื่องความปลอดภัย


นโยบายการรักษาความปลอดภัย
ให้การรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ชีวิต และทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัท
ให้การรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้า พนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่ละเลยในเรื่องการสร้างความพึงพอใจ
ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ


สิ่งแวดล้อม
สร้างระบบการเดินรถไฟฟ้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการเดินรถไฟฟ้า
บริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในลักษณะเชิงรุก  ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงการทบทวนกระบวนการในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้