วิธีสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า
 1.เลือกสินค้าโดยคลิกที่ภาพ ชื่อสินค้า หรือ “รายละเอียดสินค้า” เพื่อดูรายละเอียดสินค้าเช่น ขนาด สี ดูภาพขยายใหญ่ เลือกจำนวน
    สินค้าที่ต้องการ คลิกที่ “เพิ่มในตะกร้า”
 2.ตรวจสอบสินค้า คลิกที่ “ตะกร้าของฉัน” ที่อยู่มุมขวาบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้า และราคาสุทธิ ที่ได้ทำการสั่งซื้อ
    ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าซึ่งจะแสดงรายละเอียดสินค้า จำนวน ราคา ค่าจัดส่ง จำนวนเงินสุทธิหากต้องการ
    เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการให้ลบรายการที่ไม่ต้องการออก โดยคลิกที่ “เครื่องหมายผิด”
 3.หากต้องการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มสามารถกลับไปทำรายการตามข้อ (1) ได้ หรือคลิกที่ “เลือกซื้อสินค้าเพิ่ม” ในหน้าตะกร้าสินค้า
 4.เมื่อตรวจสอบรายการสินค้าที่เลือกซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “ดำเนินการต่อ” กรอกชี่อที่อยู่ และรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
    แล้วคลิกที่ “ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า”
 5.เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะแสดงใบยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ และนอกจากนี้ ระบบ
    จะส่งใบยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมลล์ตามที่ได้แจ้งไว้
 6.หลังจากได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ให้ลูกค้าชำระเงินภายใน 1 วัน ตามหมายเลขบัญชีที่ได้แจ้งไว้ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการ
    จัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป
วิธีการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า
 1.ชำระเงินภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ยืนยันการสั่งซื้อ โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ
    ชื่อบัญชี บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ เลขที่ 118-5-02038-3 สาขาสีลม
 2.แจ้งการชำระเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
    - ผ่านทางเว็บไซต์  www.bts.co.th/onlineshopping คลิก แจ้งการชำระเงิน
    - แฟกซ์เอกสารใบฝากเงิน (Deposit Slip) หรือใบโอนเงิน (ATM Slip) มาที่หมายเลข 0 2617 7135
    (ระบุ: ส่วนสนับสนุนการตลาด) โดยเขียนชื่อ นามสกุล พร้อมหมายเลขใบสั่งซื้อให้ชัดเจน
    - อีเมลเอกสารใบฝากเงิน (Deposit Slip) หรือใบโอนเงิน (ATM Slip) มาที่ btsonlineshopping@bts.co.th
     โดยเขียนชื่อ นามสกุล พร้อมหมายเลขใบสั่งซื้อให้ชัดเจน
 3.บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ โดยจัดส่งแนบไปพร้อมกับสินค้า
 4.บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย
    (การจัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขของไปรษณีย์ไทย) และบริการจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น
เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
 1.บริษัทได้ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการจัดส่งให้แก่ลูกค้าว่าถูกต้องตามคำสั่งซื้อ และไม่มีความชำรุดเสียหายโดยได้บรรจุ
    สินค้าในกล่องหรือซองที่มีมาตรฐานป้องกันการกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งนี้เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วหากพบว่ามีความ
    ชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการผลิต หรือได้รับสินค้าผิดไปจากที่ทำรายการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถขอเคลมสินค้าชิ้นใหม่ทดแทนหรือให้
    จัดส่งสินค้าให้ถูกต้องได้หรือยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว โดยลูกค้าต้องแจ้งและจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทภายใน 7 วัน
    นับจากวันที่ ได้รับสินค้าและ สินค้าดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับที่ทางบริษัทจัดส่งให้
    โดยบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งกรณีนี้ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินสดได้
    (ยกเว้นกรณีสินค้าหมดและกรณียกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า)ทั้งนี้หากลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ เกินระยะเวลาที่
     กำหนดไว้สำหรับการขอเคลมสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการเคลมสินค้าให้ทุกกรณี
 2.กรณีที่ได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อไปแล้ว แต่ปรากฏว่าได้สั่งซื้อสินค้าผิดหรือทำรายการไม่ถูกต้อง ลูกค้าสามารถทำรายการ และ
    ยืนยันการสั่งซื้อเข้ามาใหม่ทั้งหมดได้ แต่หากได้ทำการชำระเงินตามรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะถือว่ารายการสั่งซื้อดังกล่าว
    มีผลสมบูรณ์ ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าหรือขอคืนเงินได้ ดังนั้นจึงขอให้ลูกค้าตรวจสอบ
    รายการสั่งซื้อโดยละเอียดก่อนยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินทุกครั้ง
 3.กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เช่น เปลี่ยนสีสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดแจ้งและส่งสินค้ากลับมายังบริษัท
    ภายใน 7 วัน ด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิมและแนบใบเสร็จรับเงินลงในกล่องบรรจุสินค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
    ในการจัดส่งสินค้าคืนและสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย
    ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับที่บริษัทนำส่งต่อ
    ผู้ซื้อ) บริษัทจะทำการตรวจสอบก่อน จัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ไทย และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด
    ส่งสินค้าใหม่
 4.การคืนเงินบริษัทจะทำการตรวจสอบคำขอคืนสินค้าพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบสินค้า เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว
    บริษัทจะทำการคืนเงินให้ภายใน 15 วัน (เฉพาะค่าสินค้า)นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการคืนสินค้า โดยบริษัทจะโอนเงินเข้า
    บัญชีธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
 5.สินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อกรณีความล่าช้าในการจัดส่งหรือความชำรุดเสียหายของสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการ
    กระทำของบริษัทและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า