ติดต่อเรา


  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 1000 อาคารบีทีเอส ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   ส่วนสนับสนุนการตลาด ฝ่ายการตลาด
   โทรศัพท์. 0 2617 7300 ต่อ 1874 1856
   โทรสาร 0 2617 7135
   (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)